دیزاین ناخن

» طرح پاییزی 1 :: ۱۳٩٢/٩/۳
» رشد سریع تر ناخن :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» طرح خوشه های گندم :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» مدل های فرنچ 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» مدل های فرنچ 1 :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» ! :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» طرح بهار :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ... :: ۱۳۸٩/۱/٩
» مهر ناخن :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» برچسب های آماده 1 :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» اطلاعاتی در مورد ناخن + مدل های فرنچ رنگی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» (Sparkles designs )طرح اکلیلی :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» فرنچ ساده (french manicure) :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» طرح پلنگی :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» Zebra design :: ۱۳۸۸/٧/٢
» طرح ابر و باد :: ۱۳۸۸/٦/٤
» طرح دو رنگ فویل دار :: ۱۳۸۸/٥/٥
» طرح خالدار ( spotted design) :: ۱۳۸۸/٥/۱
Design By : nightSelect.com